Tájékoztató az óvodai beiratkozás rendjéről

Vecsés Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt szülőket, hogy az önkormányzati fenntartású óvodákba a 2019/2020. nevelési évre május 6-án és 7-én (hétfő-kedd) 8 óra és 18 óra között írathatják be gyermekeiket.

Beiratkozáskor a következő iratokra lesz szükség: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány nem szükséges, csak a lakcímkártya) a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti (óvodaköteles gyermek), a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Amennyiben a szülő óvodaköteles gyermekét a közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Knt.) 49.§ (2) bekezdése alapján a felvételről az óvoda vezetője dönt. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel teljesítéséért a szülő a felelős (Knt. 72.§ (1) bekezdésének b) pontja).

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. Az óvodák felvételi körzetéről az óvodák adnak felvilágosítást, továbbá megtekinthetők a www.vecses.hu honlapon.

A Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Vecsési Mosolyország Óvoda az alapító okirata szerint német nemzetiségi nevelést folytat.

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2019. június 6-ig értesíti a szülőt. A szülő a közléstől számított 15 napon belül eljárást indíthat a döntés ellen. A fenntartó képviseletében a jegyző hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében.

Az önkormányzati fenntartású óvodák elérhetőségei

Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda
2220 Vecsés, Fő út 83., tel.: 06-29/350-310,
web: www.falusiovi.hu

Vecsési Mosolyország Óvoda
2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13-15., tel.: 06-29/350-554,
web: www.mosolyorszagovi.hu

Bálint Ágnes Óvoda
2220 Vecsés, Toldy F. u. 31., tel.:06-29/350-147,
web: www.balintagnesovoda.hu

Vecsési Tündérkert Óvoda
2220 Vecsés, Halmy József tér 1., tel.: 06-29/350-514
web: www.tunderkertovoda.hu

Vecsés Város Önkormányzata