MEGVALÓSULT VECSÉS VÁROS ASP KÖZPONTHOZ TÖRTÉNT CSATLAKOZÁSA

Vecsés Város Önkormányzata 9 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” címen meghirdetett pályázati felhíváson.

A „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01157 számú pályázat eredményeként az ön-kormányzat sikeresen teljesítette az ASP rendszer bevezetését.

Projekt kezdete: 2017. 05.17. Projekt vége eredetileg: 2018.06.30. volt, de jogszabályváltozás miatt ez 2019.06.30-ra változott.

Az önkormányzat rendszercsatlakozással kapcsolódott az ASP-hez. A projekt egyik átfogó célja az önkormányzatok adminisztratív terheinek csökkentése, amely a szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztésén (szervezet-, szabályozás- és folyamatfejlesztés) és az elektronikus folyamatok fejlesztésén, szakrendszerek egységesítésén, (tovább)fejlesztésén, szolgáltató képességének növelésén keresztül valósítható meg. Másik specifikus célja a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetését támogatja.

A specifikus célt megvalósító kapcsolódó KÖFOP-1.2.2 intézkedés a back office tevékenység ügyfelek által közvetetten érzékelhető háttérműveleteinek fejlesztését vagy szervezeti átalakítását célozza. Ezek a háttérműveletek támogatják a közigazgatási hivatali eljárások (tehát azokat a folyamatokat, amelyeket az ügyfelek közvetlenül érzékelnek) sikeres megvalósulását.

Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet megteremtette az ASP rendszer működtetésének jogi, szervezeti és felelősségi keretét. Az ASP központ működtetőjeként a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) került kijelölésre, az ASP központ alapinfrastruktúra informatikai üzemeltetéséért a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) felelős.

A projekt keretében Vecsés Város Önkormányzata 2019. január 1-jén 7 szakrendszerrel csatlakozott (melyeket működtet is): iratkezelő rendszer, az elektronikus ügyintézési portál rendszer és elektronikus űrlap-szolgáltatás, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adórendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer.

Az egyes szakrendszerek csatlakozásának előfeltétele volt, hogy a hivatal dolgozói a meglévő adatállományt karbantartsák, tisztítsák, és szakértők segítségével átültessék (migrálják) az új szakrendszerekbe. Ahhoz, hogy a hivatali munkatársak megtanulják a saját munkakörüknek kialakított új szakrendszerek működtetését, tanfolyamokon kellett részt venniük.

Az önkormányzat informatikai eszközállománya csak részben tudott megfelelni az ASP rendszer csatlakozási elvárásainak, ezért szükséges volt eszközbeszerzésre is. Az önkormányzat 12 db monitort, 25 db RFID kártyaolvasót és 5 db iroda számítógépet szerzett be.

Az ügyfélbarát működéshez űrlapkitöltő programot telepítettek a városi honlapra, ahol a lakosság kényelmesen, egyszerűen, elektronikus úton kezdeményezhet ügyintézést a polgármesteri hivatal felé. Az adó szakrendszerhez kapcsolódó elektronikus ügyintézés megkönnyítése érdekében a bevallások űrlapjainak kitöltését elősegítő útmutató készült.

A csatlakozás során megtörtént a meglévő szabályozási keretek felülvizsgálata, és külső szakértő bevonásával az ASP működési rendjéhez igazítottuk a jogszabály által kötelezően előírt informatikai biztonsági szabályzatot, valamint az iratkezelési szabályzatunkat.

VT info